8. Pork Katsu

$9.95

8. Pork Katsu

Brunch: $11.95