Katsu (Choice of chicken or pork)

$16.95

Katsu (Choice of chicken or pork)